• January 5, 2024

พระเจ้าผู้สูงสุด ~ การล้างบาปด้วยไฟและผู้ถูกเจิม (การเปิดเผยกัญชา)

การปฏิวัติฐานะปุโรหิตของนักรบ

บทที่ 19 (ส่วนที่ -1)

“ความลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าได้ประทานแก่ท่านแล้ว” (มก. 4:11)

มากกว่าหัวข้ออื่นๆ พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าในเนื้อหนัง (ยอห์น 10:30) พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า นักวิชาการด้านพระคัมภีร์บอกเราว่าหัวใจสำคัญของคำสอน…

Read More