• April 22, 2024

แจ้งเกิด!! ถนนเลี่ยงเมืองพัทลุงด้านเหนือ 12 กม. วงเงิน 1,700 ล้านบาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองพัทลุง (ด้านเหนือ) อ.ควนขนุน และ อ.เมือง จ.พัทลุง ระยะทาง 12.051 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท และค่าเวนคืน 200 ล้านบาท ปัจจุบันศึกษาเสร็จแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืน) เตรียมออก พ.ร.ฎ.เวนคืนในปี 68 พร้อมสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืน และจ่ายค่าเวนคืน ในช่วงปี 69-71 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 72-74 เปิดบริการปี 75

โครงการนี้ได้ศึกษาคัดเลือกแนวสายทาง รูปแบบที่เหมาะสม และศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจออกแบบ และประมาณการราคาของถนนสายดังกล่าวคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

แนวถนนของโครงการจะมีจุดเริ่มต้นที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร-พัทลุง บริเวณ กม.ที่ 378+800 บริเวณ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง แนวถนนโครงการเป็นถนนตัดใหม่ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4048 บริเวณที่ 4+000 ตัดผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4009 บริเวณ กม.ที่ 1+800 จากนั้นมุ่งหน้าตัดผ่านทางรถไฟสายใต้ ตัดผ่านถนนเขาแดง-ไสยอม ตัดผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4001 บริเวณ กม.ที่ 4+300 และไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4007 บริเวณ กม.ที่ 4+800 บริเวณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.ควนขนุน และ อ.เมืองพัทลุง

รูปแบบโครงการจะเป็นถนนแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรคอนกรีต มีไหล่ทาง มีเกาะกลางถนน มีสะพานข้ามแยก 2 แห่ง สะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง และสะพานข้ามคลอง 8 แห่ง มีระบบระบายน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

ทั้งนี้ ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง ไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

จ.พัทลุง มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจมีข้อจำกัด เนื่องจากมีถนนสายหลักในการเดินทางเพียงสายเดียว คือ ทล.4047 (ถนนราเมศวร์) ซึ่งเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งสินค้า และการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.พัทลุง และจังหวัดโดยรอบ ทำให้การจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าในการเดินทางขนส่งสินค้าคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

โครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปริมาณจราจรของ ทล.4047 (ถนนราเมศวร์) แก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก และพัฒนาเป็นทางลัด (By pass)ทางเลี่ยง (Shortcut)รวมทั้งรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการ พร้อมยกระดับมาตรฐาน ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และบรรเทาปริมาณจราจรของถนนสายหลัก ทล.4047 (ถนนราเมศวร์) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย