• April 24, 2024

เปิดวาระครม. 10 ต.ค. ‘ภูมิธรรม’นั่งหัวโต๊ะประชุม มีเรื่องเศรษฐกิจน่าสนใจ

วันที่ 10 ต.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (10 ต.ค.) ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุม แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ โดย ครม. วันนี้มีวาระพิจารณาหลายเรื่อง ในส่วนของวาระเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

กระทรวงพาณิชย์เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. 2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ

กระทรวงพาณิชย์เสนอการขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์เพิ่มเติมของการประชุมสุดยอดอาเชียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 วรรคสอง (มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 (ฉบับทบทวน)

กระทรวงการคลังขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลังและค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง

วาระเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2566 และรายงานประจำครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน 2566 ) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2/2566 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2566และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2566