• January 5, 2024

พระเจ้าผู้สูงสุด ~ การล้างบาปด้วยไฟและผู้ถูกเจิม (การเปิดเผยกัญชา)

การปฏิวัติฐานะปุโรหิตของนักรบ

บทที่ 19 (ส่วนที่ -1)

“ความลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าได้ประทานแก่ท่านแล้ว” (มก. 4:11)

มากกว่าหัวข้ออื่นๆ พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าในเนื้อหนัง (ยอห์น 10:30) พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า นักวิชาการด้านพระคัมภีร์บอกเราว่าหัวใจสำคัญของคำสอนที่สำคัญทั้งหมดของพระเยซูมีศูนย์กลางอยู่ที่หัวข้อของ “อาณาจักรของพระเจ้า” ราชอาณาจักรถูกกล่าวถึงมากกว่าหัวข้ออื่นใดในพันธสัญญาใหม่ (162 ครั้ง) เหตุใดจึงยังมีการถกเถียงและความสับสนมากมายในหมู่นักศาสนศาสตร์สมัยใหม่และคริสเตียนในปัจจุบันเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้ามาหรือไม่? พระเยซูตรัสว่า “แต่สำหรับคนที่อยู่ภายนอกนั้น ทุกสิ่งกล่าวเป็นคำอุปมา เพื่อว่า” ‘พวกเขาอาจเคยเห็นแต่ไม่เคยรับรู้ และเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจ มิฉะนั้นเขาอาจกลับตัวและได้รับอภัยโทษ!” (มก.4:11-12) พระเยซูทรงเล่าอุปมาในที่สาธารณะแก่ผู้ที่ไม่เชื่อแต่พระองค์ทรงเปิดเผยความลับของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแก่เหล่าสาวกของพระองค์ พระเยซูตรัส “เพราะทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในท้ายที่สุด และทุกความลับจะถูกเปิดเผย” (มก. 4:22) พระเยซูตรัสว่า “ใครมีหู (ฝ่ายวิญญาณ) จงฟัง” (มก. 4:9) พระเยซู ยังกล่าวว่า “… เราเข้ามาในโลกนี้เพื่อคนตาบอดจะได้เห็น…” (ยน. 9:39) “สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระวิญญาณทรงค้นหาทุกสิ่ง แม้แต่สิ่งที่ล้ำลึกของพระเจ้า” (1 คร. 2:10)

อาจมีกุญแจที่ซ่อนอยู่ของพระเจ้าที่สามารถไขความลับสู่ความรู้ได้หรือไม่? พระเยซูเป็นกบฏหัวรุนแรงที่ประณามผู้นำทางศาสนาในสมัยของพระองค์ที่ขโมยกุญแจสู่ความรู้: “วิบัติแก่ท่านผู้เชี่ยวชาญในกฎหมาย เพราะท่านได้นำกุญแจสู่ความรู้ไป ท่านเองไม่ได้เข้าไป และท่านได้ขัดขวาง ที่กำลังเข้ามา” (ลก.11:52) พระคัมภีร์กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับความลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ (มธ. 13:11); ความลึกลับของพระคริสต์และพระประสงค์ของพระเจ้า (อฟ. 3:4); และมานาที่ซ่อนอยู่ (วิวรณ์ 2:17) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราทุกสิ่ง (ยอห์น 14:26): “การเจิมที่คุณได้รับจากพระองค์ยังคงอยู่ในตัวคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนคุณ” (1 ยอห์น 2:27) อันที่จริง เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผย “สิ่งลี้ลับ” (ฉธบ. 29:29) ต่ออัครทูตเปาโล เราจึงสามารถเข้าใจความลึกลับของพระเจ้าที่ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมและเหล่าทูตสวรรค์ไม่สามารถเข้าใจได้ในยุคนั้น ( อฟ. 3:3-5; 1 ปต. 1:11-12) พระคัมภีร์บอกเราว่าความลี้ลับของพระเจ้าหลายข้อจะถูกผนึกไว้จนกว่าจะสิ้นยุค (ดนล. 12:4; วว. 10:4) ดังนั้น หากเรามีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้าย ความลับของราชอาณาจักรนี้คืออะไร?

อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเรา ~ เรามีจิตใจของพระคริสต์ (1 คร. 2:16)

“การเสด็จมาของอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สังเกตได้ และไม่มีใครพูดว่า ‘อยู่ที่นี่’ หรือ ‘อยู่ที่นั่น’ เพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ” (ลูกา 17:20 -21)

คริสเตียนหลายคนที่อธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระเจ้ายังคงรอคอย “ราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะมาถึง” (มธ. 6:10) มีคนบอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์จะรับพวกเขาขึ้นสู่อาณาจักรของพระเจ้า แต่พระเยซูบอกให้เราอธิษฐานว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในโลกนี้ หลังจากที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มารุกรานโลก และคริสตจักรของพระองค์ถือกำเนิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว: “ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” (ลูกา 11:20; มธ. 12:28) คำกริยาเดียวกันนี้ “มา” (เอฟทาเซ็น) ถูกใช้ซ้ำๆ และมีความหมายชัดเจนว่า “กำลังปรากฏอยู่” (รม. 9:31; 2 โคโลญ 10:14; ฟป. 3:16; 1 ธส. 2:16) . เปาโลกล่าวว่า “จงให้จิตใจนี้อยู่ในท่าน ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วย” (ฟป.2:5)

ความลับของอาณาจักรของพระเจ้าคือการรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าออกจาก “ภายในเรา” ใน “มิติฝ่ายวิญญาณ” ซึ่งพระเยซูเป็นกษัตริย์ ดังนั้น ถ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์แห่งหัวใจและชีวิตของคุณ อาณาจักรก็อยู่ในตัวคุณ การรู้จักและเข้าใจอาณาจักรของพระเจ้า เริ่มต้นจากการทำงานของพระวิญญาณของพระเจ้าในหัวใจและความคิดของเรา โดยผ่านการเจิม บัพติศมา และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อสามารถมี “จิตใจของพระคริสต์” ใจและความคิดของเราสามารถลุกขึ้นจากความตายทางวิญญาณของการตาบอดและเพิกเฉยเพื่อตระหนักถึงชีวิตนิรันดร์ในอนาคตในร่างกายที่ได้รับรัศมีภาพของเรา – ไม่มีวันแก่และเป็นอมตะ โดยการใช้เวลากับพระคริสต์อย่างสม่ำเสมอผ่านการอธิษฐานและการทำสมาธิ การอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และการผูกมิตรกับประชากรของพระเจ้า เราสามารถมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแผนการ ความคิด และการกระทำของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อนมัสการพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์ในความคิดของเรา และรักพระองค์สุดหัวใจ จิตวิญญาณ กำลัง และความคิดของเรา (ลูกา 10:27)

เราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร-? ~ กลับใจและเกิดใหม่อีกครั้ง-!

“กลับใจสำหรับ

sources from 291bet.com.ph