• March 30, 2024

นิด้าโพล เผย ประธานสภา ไม่จำเป็นต้องพรรคอันดับ 1

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2566” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 จากการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนต่อลักษณะของผู้ที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร"

พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 76.72 ระบุว่า สามารถทำงานให้กับทุกพรรคการเมืองด้วยความเป็นกลางได้ , รองลงมา ร้อยละ 28.63 ระบุว่า มีประสบการณ์ทำงานในฐานะ ส.ส. หลายสมัย

ศรีสุวรรณ จ่อร้อง! ป.ป.ช.เอาผิดจริยธรรมร้ายแรง ส.ส.ก้าวไกล ทำร้ายแฟนสาว

ไร้ข้อสรุป ประธานสภา "ก้าวไกล-เพื่อไทย" คาดจบก่อนวันโหวต

ร้อยละ 26.34 ระบุว่า ต้องจบกฎหมาย ร้อยละ 16.41 ระบุว่า ต้องมาจากพรรคที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้น ร้อยละ 15.95 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี และ ร้อยละ 15.65 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคอันดับหนึ่ง ในสภา ก็ได้

ขณะเดียวกัน ร้อยละ 13.36 ที่ ระบุว่า ต้องมาจากพรรคอันดับหนึ่ง ในสภาเท่านั้น และร้อยละ 7.10 ระบุว่า ต้องมาจากพรรคเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจของ ส.ส. ในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร"

พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 52.44 ระบุว่า ส.ส. ควรมีการตกลงกันภายในพรรคของตนเองก่อนลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

รองลงมา ร้อยละ 47.10 ระบุว่า ควรปล่อยให้ ส.ส. ใช้อิสระในการลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ ไม่ทราบ และไม่สนใจคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง